Pondelok - Piatok 8.00 - 16.00

02/2044 2225

info@bunt.sk

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť, ktorá vymedzila účel a prostriedky spracúvania osobných údajov Zákazníka a spracúva jeho osobné údaje vo vlastnom mene.

Prevádzkovateľom osobných údajov je Cross Fingers, s.r.o., so sídlom Borinka 525, Borinka 900 32, IČO: 50 657 445, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 116670/B (ďalej len „Cross Fingers").

Kontaktné údaje Cross Fingers:
telefónne číslo: +421 220 442 225, e-mail: info@bunt.sk, adresa: Cross Fingers, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava.

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutých osôb: gdpr@bunt.sk.

Cross Fingers pri spracúvaní osobných údajov postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „Nariadenie GDPR" a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov".

 

OSOBNÉ ÚDAJE

Spoločnosť Cross Fingers spracúva iba také osobné údaje, aby mohla ponúkať a predávať tovary tretím osobám, dodržiavala svoje zákonné povinnosti a tiež aby chránila svoje oprávnené záujmy.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä údaje poskytnuté osobou, ktorá prehliada e-shop Cross Fingers na internetovej stránke www.bunt.sk (ďalej len „Internetová stránka") alebo kupujúcim, ktorý má záujem o tovar alebo ktorý kúpil tovar (ďalej spolu len „Zákazník"), v súvislosti s nákupom tovarov prostredníctvom e-shopu spoločnosti Cross Fingers na Internetovej stránke, a to najmä:

meno a priezvisko,
fakturačná adresa a dodacia adresa,
e-mailová adresa,
fakturačné a platobné údaje,
telefónne číslo,
IP adresa,
platobné údaje, ak sú poskytnuté (napríklad číslo platobnej karty, bankové spojenie, IBAN).

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Cross Fingers spracúva osobné údaje za účelom
(a) založenia predzmluvných vzťahov;
(b) spracovania objednávky, uzatvorenia kúpnej zmluvy, uzatvorenej na diaľku, predmetom ktorej je kúpa tovaru, ponúkaného spoločnosťou Cross Fingers, ako aj obdobnej zmluvy či s tým súvisiacej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva"), a plnenia povinností a realizáciu práv z kúpnej zmluvy, prípadne zmeny kúpnej zmluvy;
(c) ochrany práv a oprávnených záujmov Cross Fingers, ak je to nevyhnutné;
(d) archivácie podľa Zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o archívoch");
(e) plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnych zmlúv medzi Cross Fingers a Zákazníkom;
(f) riešenie reklamácií;
(g) zasielania Newsletterov;
(h) riadneho fungovania Internetovej stránky.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov na základe kúpnej zmluvy
(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú bez potreby súhlasu Zákazníka):

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením kúpnej zmluvy na základe objednávky (vrátane predzmluvných vzťahov) a na plnenie kúpnej zmluvy (vrátane zmeny kúpnej zmluvy).

Poskytnutie osobných údajov je potrebné pre účely uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy; bez týchto údajov nie je možné vybaviť objednávku ani uzatvoriť či plniť kúpnu zmluvu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne Zákazník.

Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti Cross Fingers
(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú bez potreby súhlasu Zákazníka):

Spracúvanie osobných údajov Zákazníka je nevyhnutné podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa nasledujúcich právnych predpisov:
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve");
- Zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov");
- Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH");
- Zákon o archívoch;
- Zákon č. 250/2007 Z.o. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa");
- Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.").

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne Zákazník. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, je potrebné pre účely plnenia povinností Cross Fingers, vyplývajúcich z osobitných predpisov; bez toho Cross Fingers nemôže splniť povinností, ktoré pre ňu vyplývajú z osobitných predpisov.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov Cross Fingers
(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú bez potreby súhlasu Zákazníka):

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Cross Fingers, ktorými sú:
- záujem na spracúvaní osobných údajov na účely marketingu (informovania Zákazníka o novinkách súvisiacich s kúpnou zmluvou, službách a produktoch Cross Fingers);
- záujem na uplatnení a obrane právnych nárokov Cross Fingers.

Poskytnutie osobných údajov je potrebné na účel oprávnených záujmov Cross Fingers; bez týchto údajov Cross Fingers nemôže Zákazníkovi zasielať informácie o novinkách, službách a produktoch Cross Fingers, ani hájiť svoje právne nároky či ochraňovať svoj majetok. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne Zákazník.

Cookies
V prípade, ak Zákazník navštívi Internetovú stránku iba ako záujemca o tovar, avšak žiaden tovar si neobjedná, Cross Fingers spracúva iba údaje o IP adrese a cookies (podrobnosti o cookies nájdete na www.bunt.sk/cookies). Tieto údaje sú nevyhnutné pre skvalitnenie služieb a riadne fungovanie Internetovej stránky; v prípade, ak si Zákazník neželá, aby Cross Fingers spracúval tieto údaje cookies, môže ich obmedziť v nastavení jeho prehliadača. Cross Fingers používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení Zákazníka, pre nevyhnutnú funkčnosť Internetovej stránky či pre marketingové účely. Cross Fingers môže spracúvať aj IP adresu, a to na štatistické účely o návštevnosti Internetovej stránky, nákupoch či efektívnosti reklamy. Tieto údaje môžu byť poskytnuté tretej strane, ktorá ich spracúva výlučne pre potreby Cross Fingers a nebudú zverejňované.

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s odberom newslettera
(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu Zákazníka)

Na Internetovej stránke Cross Fingers ponúka možnosť prihlásiť sa na odber newsletteru. Ak Zákazník bude súhlasiť s odberom newsletteru, Cross Fingers použije e-mailovú adresu a prípadne meno a/alebo priezvisko Zákazníka na zasielanie informácií o produktoch, akciách, súťažiach a novinkách z ponuky, ako aj ankiet o spokojnosti zákazníkov. Tieto údaje sa ukladajú a spracovávajú za účelom zaslania newsletteru, a to na základe súhlasu Zákazníka.

Newsletter zahŕňa informácie o akciách (ponuky, zľavy, súťaže atď.), ako aj tovaroch a službách.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne Zákazník. Poskytnutie osobných údajov je potrebné pre zaslanie newsletteru. Ak tento súhlas Zákazník neudelí, nemá to vplyv na uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy.

 

INFORMÁCIA O ZÁMERE PRENIESŤ OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE

Získané osobné údaje sa budú spracúvať výlučne na území Slovenskej republiky a nebudú prenesené do žiadnej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cross Fingers uchováva osobné údaje Zákazníka, ktorý kúpil tovar (a to aj v prípade, ak (a) objednávka či kúpna zmluva bola zrušená alebo (b) ide o kúpnu zmluvu so zaslaním tovaru na dobierku, ak tovar nebol prevzatý), počas doby trvania kúpnej zmluvy, vysporiadania všetkých nárokov z kúpnej zmluvy, a následne po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých nárokov z kúpnej zmluvy, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva dlhšia doba uchovávania osobných údajov. Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z platných právnych predpisov, najmä zo Zákona o účtovníctve, Zákona o dani z príjmov, Zákona o DPH, Zákona o archívoch.

Doba uchovávania údajov o IP adrese a cookies je 30 dní a potom sa tieto údaje automaticky vymažú.

Ak Zákazník udelil súhlas so zasielaním newslettera, súhlas sa udeľuje na obdobie 3 rokov od udelenia súhlasu.

 

PRÁVA ZÁKAZNÍKA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Právo na prístup k osobným údajom
Zákazník má právo požadovať od Cross Fingers potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Ak Cross Fingers takéto osobné údaje spracúva, Zákazník má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o (a) účele spracúvania osobných údajov, (b) kategórií spracúvaných osobných údajov, (c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, (e) práve požadovať od Cross Fingers opravu osobných údajov týkajúcich sa Zákazníka, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (f) práve podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ust. § 100 Zákona o ochrane osobných údajov, (g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Zákazníka, (h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa ust. § 28 ods. 1 a 4 Zákona o ochrane osobných údajov, (i) o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnych organizácií, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Právo na opravu osobných údajov
Zákazník má právo na to, aby Cross Fingers bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Zákazník právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie")
Zákazník má právo na to, aby Cross Fingers bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. V ust. § 23 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov sú uvedené podmienky, za ktorých môžu byť osobné údaje vymazané. Cross Fingers nie je povinný osobné údaje Zákazníka vymazať, ak existuje niektorý zo zákonných dôvodov spracúvania osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Zákazník má právo na to, aby Cross Fingers obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak (a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Cross Fingers overiť správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Zákazník namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (c) Cross Fingers už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Zákazník na uplatnenie právneho nároku, alebo (d) Zákazník namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Cross Fingers prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Zákazníka.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Zákazník má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe spracúvania osobných údajov na účel oprávnených záujmov Cross Fingers alebo tretej strany vrátane na tom založeného profilovania. Cross Fingers nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Zákazníka, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účel priameho marketingu, Zákazník má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak Zákazník namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Cross Fingers ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania
Zákazník má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú. Uvedené neplatí v zákonom stanovených prípadoch (ak je rozhodnutie (a) nevyhnutné na uzavretie či plnenie kúpnej zmluvy, (b) vykonané na základe osobitného predpisu, (c) založené na výslovnom súhlase Zákazníka.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Cross Fingers, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené zákonné podmienky v ust. § 26 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
Zákazník má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ust. § 100 Zákona o ochrane osobných údajov, a to Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

ODVOLANIE SÚHLASU

Zákazník má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Zákazník môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil. Odvolanie súhlasu je potrebné zaslať na adresu sídla Cross Fingers, na e-mailovú adresu Cross Fingers alebo iným spôsobom, ktorý umožňuje Internetová stránka (kontaktné údaje Cross Fingers sú uvedené vyššie). Odvolanie súhlasu má obsahovať: (1) meno, priezvisko, adresu bydliska, (2) oznámenie, že Zákazník odvoláva svoj súhlas, spolu s uvedením, o aký súhlas ide, (3) vlastnoručný podpis.

 

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

V rámci daného druhu spracúvania osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu.

 

ZOZNAM PRÍJEMCOV

Osobné údaje Zákazníka môžu byť poskytnuté tretím osobám, a to dodávateľom (najmä poskytovatelia služieb pre Cross Fingers, napr. kuriérske spoločnosti, IT služby, archivačné, právne, účtovné služby, audítorské služby, poradenské služby, obchodní partneri), sprostredkovateľom, správcom dane, orgánom verejnej moci.

 

ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV

Cross Fingers využíva tretie osoby na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov v mene Cross Fingers a na účel a spôsobom určeným Cross Fingers. Na poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľom sa nevyžaduje súhlas Zákazníka; Cross Fingers zodpovedá za výber sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb. Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene Cross Fingers, sú najmä poskytovatelia služieb pre Cross Fingers, napr. kuriérske spoločnosti, IT služby, archivačné služby, právne služby, účtovné služby, audítorské služby, poradenské služby, obchodní partneri.

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti